9. osztály : Schmidt Flóra Szonja

IRODALOM

 1. évfolyam
 2. Antik görög irodalom
  1. Epika – mitológia, Iliász, Odüsszeia
  2. Líra – Szapphó, Anakreón
  3. Dráma – Antigoné
 • fogalmak: trójai mondakör, thébai mondakör, líra, epika, dráma, homéroszi kérdés, eposzi kellékek, hexameter, epigramma, elégia, görög színház, antikvitás
 1. Római irodalom
  1. Catullus, Vergilius, Horatius, Ovidius
 2. Biblia
  1. Ószövetség, Újszövetség (történetek ismerete: Teremtéstörténetek, Bűnbeesés, Káin és Ábel, Vízözön, Bábeli torony, Mózes; Jézus élete, születése, halála, A tékozló fiú
 • fogalmak: evangélium, apokalipszis
 1. A középkor irodalma
  1. Egyházi irodalom (Szt. Ágoston: Vallomások; Mária-himnuszok, A magyar irodalom fellendülése: ÓMS. és HBK)
  2. Lovagi irodalom (Trisztán és Izolda, trubadúrlíra)
  3. Dante – Isteni színjáték
  4. Villon
 • fogalmak: rondó, oktáva, ballada1, ballada2,
 1. A reneszánsz irodalma
  1. Itália – Petrarca, Boccaccio
  2. Magyarország – Janus Pannonius, Balassi Bálint
  3. Anglia – Shakespeare – Romeo és Júlia
 • fogalmak: 4 reneszánsz alkotó, humanizmus, individualizmus, novella, szonett, Balassi-strófa, Shakespeare színháza
 1. A barokk irodalma
  1. Zrínyi Miklós – Szigeti veszedelem
  2. Cervantes-Don Quijote
 • fogalmak: pikareszk regény, paródia, barokk eposz, Athleta Christi

NYELVTAN

 1. évfolyam
 2. A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói (Fogalmak:feladó, befogadó, kódolás, dekódolás, üzenet, kód, csatorna, beszédhelyzet, valóság, kommunikáció fogalma, a kommunikáció funkciói: 6 féle, a kommunikáció típusai)
 3. A személyközi kommunikáció (a személyközi kommunikáció fajtái, a sikeres kommunikáció 4 ismérve, a testbeszéd szerepe a kommunikációban)
 4. A tömegkommunikáció fogalma és funkciói (a tömegkommunikáció fogalma, a kommunikációs tényezők szerinti típusai, a tömegkommunikáció funkciói: 5 féle)
 5. A tömegkommunikáció hatása a nyelvre és a gondolkodásra (TK. 28-29. oldal: előnyök és hátrányok)
 6. A média típusai és műfajai (a nyomtatott sajtó műfajai, hír, tudósítás, riport, interjú, kritika; rádiós és tévés műfajok, internetes műfajok)
 7. A magánhangzók csoportosítása, hangrend, illeszkedés
 8. Mássalhangzó törvények
 9. A szóelemek: képző, jel, rag bemutatása (morféma fogalma)
 10. Szóalkotás módjai
 11. Szintagmák (szintagma fogalma, felépítésük)
 12. Mondatfajták (kijelentő, kérdő, felkiáltó, felszólító, óhajtó)

Példákat mindegyikhez tudni kell mondani!

 

11. A osztály : Káldorné Varga Ágnes

Javítóvizsga szóbeli tételek irodalomból : 11.A

 

 1. Arany János balladái: Ágnes asszony vagy Szondi két apródja
 2. Madách Imre: Az ember tragédiája (a színek lényege röviden)
 3. Az orosz realizmus: Gogol: A köpönyeg
 4. Csehov: A három nővér
 5. A magyar realizmus: Mikszáth Kálmán: Az a fekete folt
 6. Móricz Zsigmond: Barbárok
 7. A formabontó irányzatok: a francia formabontók: Baudelaire: Az albatrosz
 8. Magyar formabontók: Ady Endre költészete: magyarság-versei
 9. Ady Endre: Léda-versek
 10. Ady Endre istenes versei

Ismerni kell a műfaji, stilisztikai sajátosságokat és az alkotói pálya főbb állomásait is.

 

10. évfolyam Dr. Göde Andrea

Irodalom:

Szóbeli vizsgatémák magyar irodalom – 10.osztály

 

 1. Zrínyi Miklós barokk eposza. A Szigeti veszedelem hogyan felel meg az antik eposzi hagyományoknak?
 2. Voltaire: Candide és az optimizmus. A műfaj bemutatása. A boldogságkeresés és az utópia. Néhány fejezet cselekménye
 3. A felvilágosodás eszmerendszere, főbb képviselői, irányzatai
 4. Moliere: Tartuffe. A vígjáték hagyományai. Szereplők rendszere és a cselekmény
 5. Csokonai stílusirányzatainak sokfélesége – reprezentáló versek hozzárendelésével, elemezni tudásával
 6. Katona József: Bánk bán (cselekmény, a szereplők rendszere, Bánk tragikuma)
 7. Kölcsey Ferenc hazafias költészete
 8. Vörösmarty Mihály hazafias költészete
 9. Vörösmarty: Csongor és Tünde (a kétszintes dráma, allegorikus alakok és életlehetőségek a műben)
 10. Petőfi téma- és motívumvilága egy-egy képviselő művel. Részletesen: Petőfi szerelmi költészete

Nyelvtan:

A 9.osztályos anyagból az év eleji ismétlés alapján:

 1. A mondatok szerkezeti felosztása. Az egyszerű és az összetett mondatok típusai.
 2. A mondatok modalitása és az írásjelek
 3. A mondatok logikai minősége

 

A 10. osztályos tankönyv szerint

 1. A szövegtípusok a kommunikáció célja szerint
 2. Szövegtípusok osztályozása és jellemzése az előkészület, résztvevők száma és a hatókör szempontjából
 3. A közvetítő közeg szerinti szövegtípusok sajátosságai
 4. A stílusrétegekhez kapcsolódó szövegtípusok:
 • a társalgási
 • a tudományos és ismeretterjesztő szövegek szó-, mondat és szövegtani bemutatása
 1. A stílusrétegekhez kapcsolódó szövegtípusok:
 • a publicisztikai stílusréteg (műfajcsaládok, jellemző műfajok, címadás, szóhasználat, mondat- és szövegformálás)
 • Mit tanultam a SÉTA program során? (PLT lapjai, cikkelemzés, sajtófotó, alapfogalmak: hasáb, főcím, alcím, lead, impresszum stb)
 1. A stílusrétegekhez kapcsolódó szövegtípusok
 • a szónoki és a szépirodalmi stílus jegyei
 1. A munka és a továbbtanulás világában használt szövegek tartalmi és formai elvárásai
 2. Anyanyelvünk rétegződése
 3. A társadalmi tagolódás fő kérdései. A csoport- és rétegnyelvek