Kedves OKJ vizsgázók!

Figyelem! A pontos időbeosztást lent olvashatják .pdf fájlban. Mindenki az osztálya kódját keresse.
OKJ VIZSGA BEOSZTÁS OSZTÁLYOK, VIZSGABIZOTTSÁGOK SZERINT

Az ITM egyedi miniszteri határozattal nyilvánosságra hozta a szakmai vizsgák lebonyolításának szabályozását.

Az alábbiakban a www.nive.hu hivatalos információit olvashatják:

Közérdekű információk és rendkívüli szabályok
a komplex szakmai vizsgák megszervezésének és lebonyolításának eltérő rendjéről
a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben

(2019/2020. tanév május-június)

 

A tanulókra vonatkozóan

 • A tanuló vizsgára bocsáthatóságának feltétele:
  A vizsgán megszerezhető szakképesítés utolsó évfolyamára meghatározott gyakorlati követelmények legalább 60%-ának a teljesítése.
  Az a tanuló, aki nem teljesítette a meghatározott gyakorlati követelmények 60%-át, nem bocsátható vizsgára. A tanuló vizsgára történő felkészítése érdekében a gyakorlati képzést folytató szervezet az elmaradt tanulmányi követelmények teljesítése figyelembevételével a 2020. augusztus 24. – október 2. közötti időszakban köteles számára gyakorlati képzést szervezni. Ezen a tanuló részvétele kötelező. Ebben az esetben a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kell vizsgalehetőséget biztosítani, amely nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának.
 • Amennyiben a tanuló vizsgára bocsátható, abban az esetben sem kötelezhető arra, hogy részt vegyen a vizsgán.
  Annak a tanulónak, aki a veszélyhelyzetre tekintettel valamely vizsgatevékenységen nem vesz részt, hiányzását igazoltnak kell tekinteni.
  Ebben az esetben a tanuló számára a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kötelező biztosítani vizsgalehetőséget. Mindez ugyancsak nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának.
 • Annak a tanulónak, aki a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában vizsgát tesz, és munkába áll, a tanulói jogviszonya a foglalkoztatásra irányuló jogviszony keletkezésének napján, de legkésőbb 2020. augusztus 31-én szűnik meg.
 • A vizsgára bocsátás feltételeként előírt egyéb feltételek teljesítését igazoló okirat (például a nyelvvizsga-bizonyítvány, valamint vezetői engedély) bemutatása nem kötelező, sikeres vizsga esetén a bizonyítványt ezeknek a hiányában is ki kell állítani.

 

A vizsga megszervezésére vonatkozóan

(Amennyiben a tanuló vizsgára bocsátható, és úgy dönt, részt vesz a vizsgán a 2019/2020. május-júniusi vizsgaidőszakban.)

 • Megengedett vizsgatevékenységek (kizárólag csak az alábbiak lehetnek):
  • Írásbeli vizsgatevékenység, amelynek módja lehet 
  • Gyakorlati vizsgatevékenység

   A gyakorlati vizsgatevékenységet 2020. május 4. és 2020. június 15. között, de lehetőség szerint az írásbeli vizsgatevékenységet megelőzően kell megszervezni.
   A gyakorlati vizsgatevékenység időpontja abban az esetben is megelőzheti az írásbeli vizsgatevékenység időpontját, ha

   • a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye erre nem ad lehetőséget, vagy
   • a gyakorlati vizsgatevékenység megkezdésének feltétele az eredményes írásbeli vizsgatevékenység.
 • Ha a vizsga egyébként szóbeli vizsgatevékenységet is tartalmaz, a vizsga végeredményét a szóbeli vizsgatevékenység eredménye nélkül kell a megengedett vizsgatevékenységek egymáshoz viszonyított súlyozásának megfelelően megállapítani.
 • Mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga nem szervezhető, azokat a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kell megtartani.
 • A képző-és iparművészet, előadóművészet, hang-, film-, színháztechnika, közművelődés, pedagógia ágazat esetén vizsga megszervezésére nem kerül sor, a szakmai bizonyítványt a vizsgát megelőző két tanév szakmai tárgyainak átlageredményei alapján kell kiállítani. A szakmai bizonyítványt ebben az esetben a szakgimnázium szakmai igazgatóhelyettese írja alá.

A vizsga lebonyolítására vonatkozóan

 • Vizsgabizottság 
  • A vizsgabizottság a vizsgaelnökből és egy tagból áll.
  • A vizsgabizottság munkájában nem vehet részt az, aki a 65. életévét betöltötte.
  • A vizsgabizottság elnöke csak olyan személy lehet, aki a szakmai elméleti tantárgyak oktatásához jogszabályban előírt szakképzettséggel rendelkezik és nem vett részt a vizsgázók képzésében.
  • A vizsgabizottság tagja a képzésben részt vett oktató.
  • Nem lehet vizsgaelnök vagy a vizsgabizottság tagja az, aki a vizsgázónak hozzátartozója.
  • A vizsgabizottság elnökét és tagját a vizsgaszervező kéri fel és bízza meg. Minderről legkésőbb az első vizsgatevékenységet megelőző ötödik napon elektronikus úton értesíti a szakképzési feladatot ellátó hatóságot.

   

 • Általános szabályok 
   • A vizsgabizottság és a vizsgázók számára maszk kötelező, gumikesztyű viselete megengedett.
   • A vizsgabizottság számára a maszkot és a gumikesztyűt, valamint a szükséges kézfertőtlenítő szert a vizsgaszervező köteles biztosítani.
   • A vizsgabizottság és a vizsgaszervező együttesen felelős az előírt óvintézkedések teljes körű megtartásáért és a veszélyhelyzettel összefüggésben a vizsgán megtett intézkedések, meghozott határozatok vizsgajegyzőkönyvben történő rögzítéséért.
   • A vizsgával kapcsolatos egyeztetéseken, értekezleteken a vizsgabizottság köteles a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet szerinti védőtávolságot (legalább 1,5 m) megtartásával működni, amennyiben arra lehetőség van, a kommunikációt elektronikus úton lefolytatni.
   • A vizsgadokumentumok, bizonyítványok érintése csak gumikesztyűben történhet.
   • A vizsga során fokozottan figyelni kell
    • arra, hogy a vizsgázók a vizsgahely megközelítése és annak elhagyása során a védőtávolságot betartsák, ne csoportosuljanak,
    • a vizsga alatti mosdó használatakor is a higiénés szabályokra, fertőtlenítésre.

   

 • Írásbeli vizsgatevékenység 
  • A védőtávolságot (legalább 1,5 m) minden résztvevő között biztosítani kell.
  • Egy tanteremben maximum tíz fő vizsgázó lehet jelen.
  • A tanteremben gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítési lehetőségről.
  • A vizsga során a tanuló gumikesztyű viselésére nem kötelezhető.

   

 • Gyakorlati vizsgatevékenység 
  • A vizsgázók között ugyancsak védőtávolság biztosításával kerülhet sor. Ez akkor csökkenthető, ha a vizsgahelyek egymástól úgy vannak fizikailag elválasztva, hogy a vizsgázók közötti érintkezés semmilyen formában nem lehetséges.
  • A vizsgahelyen szintén gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítés lehetőségéről.
  • A vizsgahelyet, az eszközöket, szerszámokat a feladat megkezdése előtt és elvégzése után fertőtleníteni kell.
  • A vizsgázók egymás eszközeivel nem dolgozhatnak.
  • Közös használatú eszközök esetén azokat minden vizsgázó után fertőtleníteni kell, illetve ezen eszközök kezelése kizárólag gumikesztyűben történhet.
  • A vizsgafeladat bemutatása, ellenőrzése esetén a vizsgázó és a vizsgáztató között is kötelező a védőtávolság megtartása.
  • A vizsgáztató a vizsga során nem nyúlhat a vizsgázó által érintett eszközökhöz, a vizsgázó feladatának végeredményéhez, ha azt a vizsgázó utána még megérintheti.
  • Ha vizsgára bocsátás feltételeként előírt egyéb feltételek teljesítését igazoló okirat (I. 4. pont) a vizsgán nem került bemutatásra, a gyakorlati vizsgatevékenység keretében nem adható a tanulónak olyan feladat, amely kizárólag az okirat birtokában végezhető tevékenységet tartalmaz.

Az egyes vizsgatevékenységek értékelése

 • Írásbeli vizsgatevékenység esetén 
  • A kapcsolódó feladatok javítási-értékelési útmutatóját a következő pontozás és értékelés alapján kell összeállítani:
   • 0-40 pont elégtelen (1)
   • 41-49 pont elégséges (2)
   • 50-59 pont közepes (3)
   • 60-79 pont jó (4)
   • 80-100 pont jeles (5)
  • A vizsgatevékenység eredményét és javítását a vizsgaelnök hagyja jóvá.
  • A vizsgatevékenység eredményének és javításának a vizsgázók által történő megtekintésére és észrevételezésére kizárólag elektronikus úton kerülhet sor.

   

 • Gyakorlati vizsgatevékenység esetén 
  • Ha a szakképesítés tartalma lehetővé teszi, és a megvalósítás biztonságos, valamint a veszélyhelyzeti előírásokkal is összhangban lévő keretei, illetve a vizsgázó teljesítménye értékelésének feltételei biztosíthatóak, a vizsgaszervező javaslata és a vizsgabizottság döntése alapján készíthető részben vagy egészben vizsgaremek akkor is, ha annak lehetőségét az adott szakmai és vizsgakövetelmény nem tartalmazza.
  • Ha pedig szakmai és vizsgakövetelmény vizsgaremek elkészítését és bemutatását írja elő, azonban a köznevelési és szakképzési intézményekben a veszélyhelyzet alatt hatályos rendkívüli munkarend miatt vizsgaremek elkészítése nem lehetséges, akkor
   • a gyakorlati képzést folytató szervezet köteles a gyakorlati képzés helyszínén lehetőséget biztosítani az elkészítésére,
   • amennyiben pedig a gyakorlati képzést folytató szervezet nem képes ezen feltételek biztosítására, a megvalósítás érdekében megállapodhat más gyakorlati képzést folytató szervezettel,
   • ha viszont a leírtak közül egyikre sincs lehetőség, a vizsgaremek helyett olyan gyakorlati vizsgatevékenységet kell meghatározni, amely biztosítja a vizsgaremek elkészítésével igazolt kompetenciák mérését.

 


Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapjának hivatalos bejegyzései:

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1094:majusban-tehetnek-szakmai-vizsgat-az-iskolai-rendszeru-szakkepzesben-tanulok&catid=10:hirek&Itemid=166