10.A

Magyar nyelv és irodalom

 1. évfolyam

 

Irodalom

 

Témakörök:

 

 • A barokk és a klasszicizmus
 • A nyugat-európai felvilágosodás
 • A magyar felvilágosodás
 • A romantika a világirodalomban
 • A reformkor és a magyar romantika
 • A nemzeti klasszicizmus / a népnemzeti irányzat
 • A magyar regény változatai

 

Olvasmányok, szerzők:

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem, Áfium (részletek), Mikes Kelemen: Törökországi levelek (két levél), Pázmány Péter, Moliere: Tartuffe, Voltaire, Rousseau, Swift: Gulliver (részletek), Goethe: Faust I., Schiller, Bessenyei György, Kármán József: Fanni hagyományai, Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály (pályakép, legalább 8 vers, Berzsenyi Dániel (pályakép, legalább 6 versByron, Shelley, Keats, , Puskin: Anyegin, Katona József: Bánk bán, Kölcsey Ferenc (pályakép, prózarészletek, Himnusz (memoriter) és még két vers), Vörösmarty Mihály (pályakép, Csongor és Tünde, Szózat (memoriter) és még legalább 8 vers), Petőfi Sándor (pályakép, A helység kalapácsa, Az apostol, A XIX. század költői, Szeptember végén és még legalább 14 vers)

Fogalmak:

barokk, , vitairat, barokk eposz, eposzi kellékek, miles (athleta) Christi, epizód, , fiktív levél, racionalizmus, hármas egység, commedia dell’arte, klasszicista komédia, helyzet- és jellemkomikum, jellemhiba, rezonőr, racionalizmus, empirizmus, deizmus, társadalomkritika, klasszicizmus, szentimentalizmus, , levélregény, szatíra, emberiségköltemény, sententia, pictura, óda, elégia, anakreóni dalok, rokokó, szimultán ritmus, helyzetdal, vígeposz, alkaioszi strófa, szapphói strófa, aszklepiádészi strófa, létösszegzés, látomás, látnok, természetkultusz, romantikus képalkotás, szubjektivitás, én-kultusz, spleen, eredetiség, romantikus történelmi regény, nemzethalál víziója, népiessé,, helyzetdal, életkép, bordal, egyszerűség, természetesség, ciklus, műfaj-és stílusparódia, tájvers, költői szerep, vátesz, látomásos forradalmi költészet

 

 

 

Magyar nyelv

 

Témakörök:

 

Nyelvváltozatok és stílusrétegek

 • Alapvető retorikai ismeretek (A szónoki beszéd, a beszéd előkészítése, kidolgozása, Az érvelés technikája, A szónoklat előadásának követelményei,)
 • Hétköznapi szövegtípusok
 • Helyesírás

 

Kiemelt fogalmak:

retorika, szónok, érv, érvelés, érvsorrend, érvtípusok (emelkedő, ereszkedő, piramis), demagóg, indukció, dedukció, hitelesség, cím, szónoki beszéd, bekezdés, tételmondat, fókuszmondat, vázlat, előadás; életrajz, életrajztípusok, motivációs levél, hivatalos levél, beadvány, panasz, felszólalás, kérvény